برچسب: کانال مطالعه تاریخ

ظهور آدولف هیتلر کبیر و احیای حقوق پایمال شدهء ملت آلمان و استرداد حقوق و سرزمینهای جداشده از این کشور و احیای قدرت نظامی آلمان که در پایان جنگ جهانی […]