برچسب: کانال معاشرت

? اتیکت چیست؟ ? اتیکت (Etiquette) مجموعه ای از قواعد و ضوابط رفتاری است که رفتار اجتماعی را بر طبق هنجارهای عرف یک جامعه، طبقه یا گروه اجتماعی، مشخص می نماید. ? رفتار […]