مـآلـیخـولـیـآ

«عـشـق همیـن اسـت!
همیـن کـه تـو چـاقـوی تیـزی هسـتـی
کـه مـن
مــدام در زخـم هـایم پیـچ و تـابـش مـی دهـم!»

نوشته های یک مالیخولیایی با موهای کوتاه و چشم های قهوه ای که خواندن ندارد!
خواندی ام اگر،لطفا،حتما،قهوه ات را تلخ بنوش!

عضویت در کانال تلگرام

دیدگاه ها

۰ دیدگاه


نظرتان را ارسال کنید.

لطفاً از درج نظرات غیرمرتبط با این صفحه خودداری کنید.