برچسب: آموزش کمک های اولیه و تزریقات

آموزش های اولیه برای خانواده های ایرانی آشنای با مفاهم Cpr آمادگی در برابر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله