برچسب: مجوز کانال تلگرام

یکی از برنامه های وزارت ارشاد برای نظارت بر کانال های تلگرامی، التزام آنها برای ثبت تمامی کانال ها در سامانۀ ساماندهی است. بر اساس این التزام تمامیِ کانال های […]