برچسب: کانال های انتخاباتی

ستاد انتخاباتی کاندید ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی دولت کار وکرامت در این کانال سعی براین شدهاست ۱. اگاه سازی اذهان عمومی در انتخاب کاندیده اصلح ۲.جمع اوری اطلاعاته مبنعی […]