برچسب: کانال های انتقادی

با سلام کانال (ف مثل فلفل) مطالبی تند با طعم فلفل و گاهی هم بدون فلفل در زمینه ها و موضوعات فرهنگی سیاستی اجتماعی و … با رویکردی انتقادی نسبت […]