برچسب: کلاس تقویتی تلگرام

تدریس فیزیک ، تقویتی و کنکور . علم فیزیک، زیباییها و کاربرد های ان. مخصوص دانش اموزان و کسانی که به دنبال کانال های علمی هستنند.