برچسب: یادداشت های روزانه

درخلوت تنهایی‌ام برای دل خویش می‌نویسم، نوشته‌هایی که شاید یادگاری باشد از روزهای تلخ و شیرین زندگی‌ام برای روزهای نبودم ناگفته هایی از من… . . . . @My_Daly_Notes7 .*.یادداشت‌های […]